Годишно счетоводно приключване
  • Инвентаризация на всички счетоводни сметки на дружеството.
  • Изготвяне на годишен счетоводен и данъчен амортизационен план.
  • Съставяне на годишни финансови отчети съгласно Националните или Международните счетоводни стандарти, с включени приложения към тях.
  • Изготвяне на отчет за управлението (статистически отчет) – задължителен за всички предприятия, осъществявали дейност през годината.
  • Изготвяне на протокол на общото събрание за приемане на отчета и разпределяне/покриване на печалбата/загубата.
  • Публикуване на годишния отчет в Търговския регистър.
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложения към нея.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions