Юридически услуги
 • Регистрация на фирми:
  • Дружество с ограничена отговорност
  • Едноличен търговец
  • Акционерно дружество
  • Фондации и сдружения с нестопанска цел
  • Кооперативно сдружение
  • Събирателно дружество
  • Командитно дружество
 • Изготвяне на промени в Търговския регистър, включително подготовка на необходимите документи:
  • Вписване на промени относно дружество с ограничена отговорност
  • Вписване на промени относно едноличен търговец
  • Вписване на промени относно акционерно дружество
  • Вписване на промени относно жилищностроителна кооперация
  • Вписване на промени относно фондации и сдружения с нестопанска цел
  • Вписване на промени относно кооперативно сдружение
  • Вписване на промени относно събирателно дружество
  • Вписване на промени относно командитно дружество
 • Други:
  • Публикуване на годишни отчети на дружества в Търговския регистър –
  • Изготвяне на договори, свързани с търговско право и предоставяне на становище по тях.
  • Юридически консултации.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions