ТРЗ обслужване
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правилник за вътрешния трудов ред и всички останали вътрешнофирмени документи, свързани със служителите.
 • Подаване на Уведомления за назначаване и освобождаване на служители.
 • Изчисляване на работни заплати, дължими осигурителни вноски и данъци, свързани с трудовите възнаграждения.
 • Подаване на ежемесечни Декларации 1 и 6.
 • Изготвяне и входиране на документи, свързани с обезщетения от НОИ (обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и други).
 • Изготвяне на заповеди за назначаване и освобождаване на служителите.
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати.
 • Изготвяне на граждански договори, хонорар сметки за изплатени суми, изчисляване на дължими осигуровки и данъци, свързани с граждански договори, подаване на осигурителни декларации.
 • Изготвяне на служебни бележки, УП 2, УП 3, и попълване на всички необходими формуляри на служителите.
 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.
 • Водене на ревизии във връзка с осигуровки и данък общ доход.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions